संस्कृत शब्द​ मार्गम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word mArgam)

मार्गम्

वर्णविच्छेदः – म् + आ + र् + ग् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सड़क, मार्ग

Meaning in English

road