संस्कृत शब्द​ मार्गः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mArgaH)

मार्गः

वर्णविच्छेदः – म् + आ + र् + ग् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • मम गृहस्य पुरतः मार्गः अस्ति।
  • एषः देवलोकस्य मार्गः वर्तते।

हिन्दी में अर्थ​

सड़क, मार्ग

Meaning in English

road

  • एषः योग्यः मार्गः नास्ति।

हिन्दी में अर्थ​

तरीका

Meaning in English

way, means