संस्कृत शब्द​ मानवः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mAnavaH)

मानवः

वर्णविच्छेदः – म् + आ + न् + अ + व् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • मानवः सिद्धिम् आप्नोति।

हिन्दी में अर्थ​

मनुष्य

Meaning in English

man