संस्कृत शब्द​ मृगाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mRRigAH)

मृगाः

वर्णविच्छेदः – म् + ऋ + ग् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • मृगाः वनेषु भवन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

हिरण

Meaning in English

deer