संस्कृत शब्द​ मामृतात् का अर्थ (Meaning of Samskrit word mAmRRitAt)

मामृतात्

वर्णविच्छेदः – म् + आ + म् + ऋ + त् + आ + त्
मा + अमृतात्
  • उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ||

हिन्दी में अर्थ​

मा = न; अमृतात् = अमरता, मोक्ष

Meaning in English

Ma = Not; Amritat = Immortality, emancipation