संस्कृत शब्द​ कुन्त्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word kuntyAH)

कुन्त्याः

वर्णविच्छेदः – क् + उ + न् + त् + य् + आः
  • कुन्त्याः वधूः द्रौपदी अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

कुंती की

Meaning in English

Kunti's