संस्कृत शब्द​ कृष्ट्वा का अर्थ (Meaning of Samskrit word kRRiShTvA)

कृष्ट्वा

वर्णविच्छेदः – क् + ऋ + ष् + ट् + व् + आ
अव्ययम्
  • कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

जोतकर​

Meaning in English

having plowed