संस्कृत शब्द​ क्रन्दति का अर्थ (Meaning of Samskrit word krandati)

क्रन्दति

वर्णविच्छेदः – क् + र् + अ + न् + द् + अ + त् + इ
एकवचनम् प्रथम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • शिशुः हसित्वा क्रन्दति।

हिन्दी में अर्थ​

चिल्लाता/चिल्लाती है

Meaning in English

makes a noise