संस्कृत शब्द​ कोपेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word kopena)

कोपेन

वर्णविच्छेदः – क् + ओ + प् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • रामः कोपेन ताभ्यां सह युद्धं करोति।
  • कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

क्रोध से

Meaning in English

with anger