संस्कृत शब्द​ कङ्कणानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word ka~NkaNAni)

कङ्कणानि

वर्णविच्छेदः – क् + अ + ङ् + क् + अ + ण् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • अम्बा पाणिभ्यां कङ्कणानि निष्कासयति।

हिन्दी में अर्थ​

चूड़ियाँ

Meaning in English

bangles