संस्कृत शब्द​ कस्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word kasyAH)

कस्याः

वर्णविच्छेदः – क् + अ + स् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
मूलशब्दः - किम्
  • कस्याः नाम लता?
  • रामः कस्याः पुत्रः? - रामः कौशल्यायाः पुत्रः।

हिन्दी में अर्थ​

किसका

Meaning in English

whose