संस्कृत शब्द​ कष्टम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word kaShTam)

कष्टम्

वर्णविच्छेदः – क् + अ + ष् + ट् + अ + म्
  • जनाः नद्याः तरणं कर्तुं कष्टम् अनुभवन्ति। अतः अहम् अत्र सेतुं रचयिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

कष्ट, पीड़ा

Meaning in English

difficulty