संस्कृत शब्द​ कन्यका का अर्थ (Meaning of Samskrit word kanyakA)

कन्यका

वर्णविच्छेदः – क् + अ + न् + य् + अ + क् + आ
  • तस्य सुवर्चला नाम गुणवती कन्यका आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

कन्या

Meaning in English

daughter