संस्कृत शब्द​ कमलानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word kamalAni)

कमलानि

वर्णविच्छेदः – क् + अ + म् + अ + ल् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — कमल
  • तत्र सरोवरे चत्वारि कमलानि विकसन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

कमल

Meaning in English

lotus