संस्कृत शब्द​ ज्ञानाग्निः का अर्थ (Meaning of Samskrit word j~nAnAgniH)

ज्ञानाग्निः

वर्णविच्छेदः – ज् + ञ् + आ + न् + आ + ग् + न् + इः
  • यथा प्रज्ज्वलितः अग्निः काष्ठान् भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते।

हिन्दी में अर्थ​

ज्ञान की आग

Meaning in English

the fire of knowledge