संस्कृत शब्द​ जीवः का अर्थ (Meaning of Samskrit word jIvaH)

जीवः

वर्णविच्छेदः – ज् + ई + व् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • जीवः सुखं कामयते।

हिन्दी में अर्थ​

जीव, प्राणी

Meaning in English

a living being