संस्कृत शब्द​ जगति का अर्थ (Meaning of Samskrit word jagati)

जगति

वर्णविच्छेदः – ज् + अ + ग् + अ + त् + इ
एकवचनम् विभक्तिः — सप्तमी
  • कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

विश्व में

Meaning in English

in the world