संस्कृत शब्द​ इन्द्रस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word indrasya)

इन्द्रस्य

वर्णविच्छेदः – इ + न् + द् + र् + अ + स् + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • अस्य फलरूपेण सः इन्द्रस्य अर्धासनम् अपि प्राप्तवान्।
  • इन्द्रस्य आयुधं वज्रम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

इन्द्र का/के/की

Meaning in English

Indra's