संस्कृत शब्द​ इच्छन्ति का अर्थ (Meaning of Samskrit word ichChanti)

इच्छन्ति

वर्णविच्छेदः – इ + च् + छ् + अ + न् + त् + इ
  • सैनिकाः युद्धं कर्तुम् इच्छन्ति।
  • जनाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, किन्तु पुण्यकार्याणि कर्तुं न इच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

चाहते हैं, इच्छा रखते हैं

Meaning in English

want