संस्कृत शब्द​ हरिणाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word hariNAH)

हरिणाः

वर्णविच्छेदः – ह् + अ + र् + इ + ण् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • हरिणाः तीव्रं धावन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

हिरण

Meaning in English

deer