संस्कृत शब्द​ हनुमन्तं का अर्थ (Meaning of Samskrit word hanumantaM)

हनुमन्तं

वर्णविच्छेदः – ह् + अ + न् + उ + म् + अ + न् + त् + अं
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • अन्ते सः हनुमन्तं नमस्कृत्य प्रार्थयते।

हिन्दी में अर्थ​

हनुमान जी को

Meaning in English

to the Lord Hanuman