संस्कृत शब्द​ हनुमान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word hanumAn)

हनुमान्

वर्णविच्छेदः – ह् + अ + न् + उ + म् + आ + न्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • हनुमान् प्रीत्या तम् आलिङ्गितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

हनुमान जी

Meaning in English

Lord Hanuman