संस्कृत शब्द​ गङ्गायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ga~NgAyAH)

गङ्गायाः

वर्णविच्छेदः – ग् + अ + ङ् + ग् + आ + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • हिमालये 'गोमुखम्' इति गुहायां गङ्गायाः उद्भवः भवति।

हिन्दी में अर्थ​

गंगा का

Meaning in English

of the Ganga