संस्कृत शब्द​ गर्वम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word garvam)

गर्वम्

वर्णविच्छेदः – ग् + अ + र् + व् + अ + म्
  • तव देशप्रेम दृष्ट्वा अहं गर्वम् अनुभवामि।

हिन्दी में अर्थ​

गर्व

Meaning in English

pride