संस्कृत शब्द​ गर्जति का अर्थ (Meaning of Samskrit word garjati)

गर्जति

वर्णविच्छेदः – ग् + अ + र् + ज् + अ + त् + इ
  • व्याघ्रः उच्चैः गर्जति।

हिन्दी में अर्थ​

गरजता है

Meaning in English

roars