संस्कृत शब्द​ गच्छ का अर्थ (Meaning of Samskrit word gachCha)

गच्छ

वर्णविच्छेदः – ग् + अ + च् + छ् + अ
एकवचनम् मध्यम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • गमनसमये राजमार्गेण गच्छ।

हिन्दी में अर्थ​

जाओ

Meaning in English

go (imperative)