संस्कृत शब्द​ गीतम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word gItam)

गीतम्

वर्णविच्छेदः – ग् + ई + त् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • ते गीतम् अगायन्।

हिन्दी में अर्थ​

गीत

Meaning in English

song