संस्कृत शब्द​ द्वाराणि का अर्थ (Meaning of Samskrit word dvArANi)

द्वाराणि

वर्णविच्छेदः – द् + व् + आ + र् + आ + ण् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — द्वार
  • अत्र षट् द्वाराणि सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

द्वार

Meaning in English

gates, doors