संस्कृत शब्द​ दुर्गत्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word durgatyAH)

दुर्गत्याः

वर्णविच्छेदः – द् + उ + र् + ग् + अ + त् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • देवः दुर्गत्याः अस्मान् रक्षति।

हिन्दी में अर्थ​

दुर्गति से

Meaning in English

from misery/distress