संस्कृत शब्द​ दुग्धम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word dugdham)

दुग्धम्

वर्णविच्छेदः – द् + उ + ग् + ध् + अ + म्
  • रमा दुग्धम् अपिबत्।
  • "वत्से, दुग्धम् अवश्यं पिब​" इति पितामहः स्मारितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

दूध​

Meaning in English

milk