संस्कृत शब्द​ दुष्टः का अर्थ (Meaning of Samskrit word duShTaH)

दुष्टः

वर्णविच्छेदः – द् + उ + ष् + ट् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • कश्चन दुष्टः व्याधः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

दुष्ट

Meaning in English

bad, wicked