संस्कृत शब्द​ धनम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word dhanam)

धनम्

वर्णविच्छेदः – ध् + अ + न् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य धनम् उपार्जितवान्।
  • अहमपि धनम् अर्जितुं शक्नोमि।

हिन्दी में अर्थ​

धन

Meaning in English

wealth