संस्कृत शब्द​ देवः का अर्थ (Meaning of Samskrit word devaH)

देवः

वर्णविच्छेदः – द् + ए + व् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • देवः भक्ताय वरं ददाति।
  • देवः दुर्गत्याः अस्मान् रक्षति।
  • देवः सज्जनान् दुष्टेभ्यः रक्षति।

हिन्दी में अर्थ​

भगवान

Meaning in English

god