संस्कृत शब्द​ दरिद्रः का अर्थ (Meaning of Samskrit word daridraH)

दरिद्रः

वर्णविच्छेदः – द् + अ + र् + इ + द् + र् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • दरिद्रः दुःखेन रोदिति।

हिन्दी में अर्थ​

निर्धन

Meaning in English

poor