संस्कृत शब्द​ चोरेभ्यः का अर्थ (Meaning of Samskrit word chorebhyaH)

चोरेभ्यः

वर्णविच्छेदः – च् + ओ + र् + ए + भ् + य् + अः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् पञ्चमी विभक्तिः
  • आरक्षकाः देशं चोरेभ्यः रक्षन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

चोरों से

Meaning in English

from thieves