संस्कृत शब्द​ छात्रम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAtram)

छात्रम्

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + त् + र् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • अध्यापकः छात्रम् आह्वयति।

हिन्दी में अर्थ​

छात्र को

Meaning in English

(to) the student