संस्कृत शब्द​ छात्रां का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAtrAM)

छात्रां

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + त् + र् + आं
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया मूलशब्दः — छात्रा
  • एतां छात्रां पश्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

छात्रा को

Meaning in English

to a (female) student