संस्कृत शब्द​ चन्द्रः का अर्थ (Meaning of Samskrit word chandraH)

चन्द्रः

वर्णविच्छेदः – च् + अ + न् + द् + र् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • आकाशे चन्द्रः प्रकाशिष्यते, नक्षत्राणि द्योतिष्यन्ते।

हिन्दी में अर्थ​

चंद्रमा

Meaning in English

moon