संस्कृत शब्द​ चषकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word chaShakaH)

चषकः

वर्णविच्छेदः – च् + अ + ष् + अ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • एषः कः? - एषः चषकः।

हिन्दी में अर्थ​

गिलास​

Meaning in English

a cup