संस्कृत शब्द​ भगवान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhagavAn)

भगवान्

वर्णविच्छेदः – भ् + अ + ग् + अ + व् + आ + न्
  • भगवान् शङ्करः तेषां प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवान।
  • तेन भगवान् रुद्रः सन्तुष्टः अभवत्।

हिन्दी में अर्थ​

भगवान

Meaning in English

lord