संस्कृत शब्द​ भारतम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhAratam)

भारतम् 🔊

वर्णविच्छेदः – भ् + आ + र् + अ + त् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • तदनन्तरं रमा स्व-ज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्।

हिन्दी में अर्थ​

भारत

Meaning in English

Bharat, India