संस्कृत शब्द​ बाणासुरं का अर्थ (Meaning of Samskrit word bANAsuraM)

बाणासुरं

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ण् + आ + स् + उ + र् + अं
  • सा भूमिम् अवतीर्य बाणासुरं संहरति।

हिन्दी में अर्थ​

बाणासुर नामक राक्षस को

Meaning in English

to the demon Banasura