संस्कृत शब्द​ बालकाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAlakAH)

बालकाः

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ल् + अ + क् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • एते बालकाः क्रीडन्ति।
  • एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्।
  • बालकाः पुस्तकं पठन्ति।
  • बालकाः चलितुम् उत्तिष्ठन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

लड़के

Meaning in English

boys