संस्कृत शब्द​ बालाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAlAH)

बालाः

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ल् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • क्रीडाङ्गणे बालाः किं कुर्वन्ति? — क्रीडाङ्गणे बालाः क्रीडन्ति।
  • बालाः मण्डले धावन्तः भवेयुः।
  • बालाः आनन्देन स्फोटकानि स्फोटयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

लड़के

Meaning in English

boys