संस्कृत शब्द​ बाहुभ्याम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAhubhyAm)

बाहुभ्याम्

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ह् + उ + भ् + य् + आ + म्
द्विवचनम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • रामः बाहुभ्याम् आभरणानि अपसारितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

भुजाओं से

Meaning in English

from arms