संस्कृत शब्द​ बीजानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word bIjAni)

बीजानि

वर्णविच्छेदः – ब् + ई + ज् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम्
  • वयं बीजानि अवपाम।
  • कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

बीज

Meaning in English

seeds