संस्कृत शब्द​ बालः का अर्थ (Meaning of Samskrit word bAlaH)

बालः

वर्णविच्छेदः – ब् + आ + ल् + अः
  • बालः क्रीडित्वा पठितुम् इच्छति।
  • बालः मोदकं वाञ्छति।
  • पूर्वम् अहं बालः आसम्, इदानीं युवकः अस्मि।

हिन्दी में अर्थ​

बच्चा

Meaning in English

young boy