संस्कृत शब्द​ अयच्छत् का अर्थ (Meaning of Samskrit word ayachChat)

अयच्छत्

वर्णविच्छेदः – अ + य् + अ + च् + छ् + अ + त्
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः क्रियापदम्
  • आपणिकः तस्मै दूषितानि सेवफलानि अयच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

दिया

Meaning in English

gave