संस्कृत शब्द​ अतिष्ठम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word atiShTham)

अतिष्ठम्

वर्णविच्छेदः – अ + त् + इ + ष् + ठ् + अ + म्
एकवचनम् पुरुषः — उत्तमः परस्मैपदम् क्रियापदम् धातुः — स्था
  • अहम् अधः गृहे एव अतिष्ठम्।

हिन्दी में अर्थ​

रुका, रहा

Meaning in English

stayed