संस्कृत शब्द​ अस्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word asyAH)

अस्याः

वर्णविच्छेदः – अ + स् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी मूलशब्दः — इदम्
  • अस्याः वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

इसका / इसकी

Meaning in English

her, of this